Høringssvar

01. 04. 2024 Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

Justitsministeriet

politikontoret@jm.dk

 

1. april 2024

2023-03819, Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvend

08. 03. 2024 Gennemførelse af dele af Bandepakke IV

Justitsministeriet

                                                                                                                                 

07. 02. 2024 Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager

Justitsministeriet

strafferetskontoret@jm.dk

anza@jm.dk

7. februar 2

04. 01. 2024 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet

Justitsministeriet

 

4. januar 2024

&n

27. 02. 2023 Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

Justitsministeriet

jm@jm.dk og jujo@jm.dk

21.

29. 04. 2022 Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister

Ved e-mail af 31. marts 2022 har Justitsmisteriet anmodet om bemærkninger fra bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) til ovennævnte udkast.

01. 04. 2022 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsple-jeloven og forskellige andre love

(Opfølgning på flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, herunder leje af fængselsplad-ser i udlandet, revision af disciplinærstraffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfængsel m.v.)

24. 03. 2022 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet)

Ved e-mail af 23. februar 2022 har Justitsmisteriet anmodet om Landsforeningen af Forsvarsadvokaters bemærkninger til ovennævnte udkast.

Der foreslås bl.a. at indsætte en ny bestemmelse i straffelovens § 57 a, hvorefter personer melle

25. 11. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetsmisbrug)

Justitsministeriet har ved brev af 27. oktober 2021 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters (LFFA) eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetsmisbrug).

<
21. 09. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023)

Justitsministeriet har med mail af 23. august 2021 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters (LFFA) eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven.

Lovforslaget ha

21. 09. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb og styrket indsats mod stalking)

Justitsministeriet har med mail af 23. august 2021 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters (LFFA) eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven.

Lovforslaget har

17. 08. 2021 Høringssvar fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater - 2021-10-0683

Til Justitsministeriet

Justitsministeriet har 5.7.21 anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Med bekendtg

11. 05. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for visse former for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser)

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. april 2021 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for visse former for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for

20. 04. 2021 Høringssvar til udkast til ændringer i bekendtgørelse om Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger og Erstatningsnævnets forretningsordning, Justitsministeriets 2019-702-0017

Justitsministeriet har 23. marts 2021 sendt ovennævnte i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater, der skal bemærke følgende:

Høringen er ikke fulgt af en nærmere beskrivelse af, hvad der tiltænkes opnået ved ændringen

29. 03. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og udlændingeloven (afsoningsvilkår for udvisningsdømte kriminelle)

Justitsministeriet har den 1. marts 2021 sendt ovennævnte forslag i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

I høringens side 6-7 anføres:

29. 03. 2021 Høring over udkast til forslag til lv om ændring af retsplejeloven

(Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten)

Justitsministeriet har den

12. 03. 2021 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.)

Justitsministeriet har den 12. februar 2021 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.) med frist den 12. marts 2021.

Høringen har være

11. 03. 2021 Høring over betænkning 1575 fra Erhvervsministeriet

Ansvarsudvalget (udvalg om skærpet ansvarsvurdering af ledelse af finansielle virksomheder) har den 27. januar 2021 afleveret sin betænkning til erhvervsministeren.

Ansvarsudvalget har haft til formål at undersøge, hvordan man kan styrk

24. 11. 2020 2020-023-0028, Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods (Gennemførelse af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2024)

Justitsministeriet har den 12. november 2020 sendte ovennævnte i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) med frist til besvarelse 25.11.20.

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

LFFA

24. 11. 2020 2020-0090-2378, Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet har den 18. november 2020 sendte ovennævnte i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Justitsministeriet bemærker i fremsendelsesbrevet, at lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 25. n

28. 10. 2020 Justitsministeriets sagsnr. 2019-731-0062, Høring over forslag til lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)

Justitsministeriet har ved mail af 29. september 2020 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters (LFFA) eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovforslag om ændring af straffelovens bestemmelse om voldtægt.

Lovforslaget

21. 09. 2020 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for angreb på personer i offentlig tjeneste og for forsætlig fareforvoldelse)

Ved e-mail sendt den 7. september 2020 har Justitsministeriet sendt ovennævnte i høring.

Høringen har været drøftet på et møde i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Det er LFFA’s opfattelse, at Justi

19. 03. 2020 Høring - udkast til Rigsadvokatmeddelelsens afsnit om dna-beviset i straffesager

Ved e-mail sendt den 4. marts 2020 har Rigsadvokaten anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) om eventuelle bemærkninger til udkast til rigsadvokatmeddelelsens afsnit om dna-beviset i straffesager.

Høringen har været drøftet

19. 03. 2020 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler og udvidelse af politiklageordningen)

Ved e-mail af 21. februar 2020 har Justitsministeriet anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) om eventuelle bemærkninger til ovennævnte høring.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i LFFA den 18. marts 2020.<

19. 03. 2020 Høring over Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmel-se (Justitsministeriets sagsnr. 2020-730-0367)

Justitsministeriet har med mail af 19. februar 2020 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters eventuelle bemærkninger til Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

Betæn

19. 02. 2020 Forslag til lov om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte), 2019-731-0048

Justitsministeriet har den 20. januar 2020 anmodet bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) om eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

LFFA finder,

24. 01. 2020 Analyse af mulighederne for at styrke sagkundskaben ved domstolsbehandlingen af visse nærmere angivne sager, 2019-0090-0814

Ved e-mail sendt 10. januar 2020 har Justitsministeriet anmodet bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) om at besvare følgende spørgsmål om sagkyndige dommere i straffesager:

”- Bør der etableres et lovgivningsmæssigt grund

24. 01. 2020 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri), 2019-731-0049

Ved e-mail af 9. januar 2020 har Justitsministeriet sendt ovennævnte i høring.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Af bemærkningerne fremgår bl.a.:

”Det er

09. 01. 2020 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Forstærket indsats mod eksplosivstof-fer), 2019-731-0054

Ved e-mail sendt 11.12.19 har Justitsministeriet anmodet om bemærkninger til ovennævnte høring.

Høringen har været drøftet i bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

LFFA skal bemærke, at de foreslåede straf

19. 11. 2019 Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) – Anden del

Finanstilsynet har den 5. november sendt ovenstående lovforslag i høring.

Høringen har været drøftet i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Lovforslaget vedrører bl.a. en sikring og udvidelse af tilsyns-

Nyheder

Se alle
Folkemødet på Bornholm
Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager på folkemødet på Bornholm til juni og vil være repræse...
Læs mere link
IDÉKATALOG VEDR. VARETÆGTSFÆNGSLING
Udarbejdet af tænketanken Forsete og Landsforeningen af Forsvarsadvokater Unge varetægtsarrestanter...
Læs mere link
Studieturen til Jordan i maj 2025 aflyses
På grund af situationen i Mellemøsten har LFFA's bestyrelse besluttet at aflyse studieturen til Jord...
Læs mere link
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Der er for øjeblikket 4 medlemmer på venteliste til turen.
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os