Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) – Anden del

19. November 2019

Finanstilsynet har den 5. november sendt ovenstående lovforslag i høring.

Høringen har været drøftet i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Lovforslaget vedrører bl.a. en sikring og udvidelse af tilsyns- og kontrolmulighederne overfor finansielle virksomheder. LFFA har ingen bemærkninger til disse dele af lovforslaget.

Derimod giver lovforslagets bestemmelser om Finanstilsynets mulighed for udstedelse af administrative bødeforlæg for overtrædelse af hvidvaksloven anledning til bemærkninger. Der er efter LFFA’s opfattelse flere retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 78a. Det gælder særligt spørgsmål om forsvarerbistand og aktindsigt.

Den foreslåede ordning har ligheder med eksempelvis ordningen om udstedelse af administrative bøder på skatteområdet, jfr. skattekontrollovens kapitel 10. Den foreslåede ordning på hvidvaskområdet indeholder imidlertid ikke alle de retssikkerhedsmæssige garantiforskrifter, som er indført på skatteområdet.

Det gælder særligt adgangen til forsvarerbeskikkelse. Da de omfattede sager af natur er bødesager, er de ikke omfattet af reglen om obligatorisk forsvarerbeskikkelse i retsplejelovens § 731.

Det er efter LFFAs opfattelse retssikkerhedsmæssigt afgørende, at der er ubetinget adgang til forsvarerbistand, når pålæggelse af straf uddelegeres fra domstolene til forvaltningen. På hvidvaskområdet er det særligt klart, fordi bøderne kan være meget betydelige og fordi selve ordningen om udstedelse af administrative bøder indeholder en kompliceret vurdering af, om Finanstilsynet i den konkrete sag overhovedet er kompetent til at udstede bøder, jfr. de generelle bemærkninger side 9-10 og de omfattende specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse i § 78a.

LFFA skal derfor kraftigt opfordre til, at der – såfremt ordningen om administrative bøder vedtages – samtidig indføres bestemmelser eller vedtages en særskilt lovgivning svarende til lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. august 2005 om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag. Det vil sikre ubetinget adgang til forsvarerbistand og det vil samtidig sikre adgang til aktindsigt for den sigtede. I så fald bør samtidig indføres en bestemmelse svarende til skattekontrollovens § 88, stk. 2 om adgang til aktindsigt, såfremt den sigtede ikke benytter sig af forsvarer.

 

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
07.02.2024
Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgør...
Læs mere link
04.01.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bek...
Læs mere link
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os