Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

01. April 2024

Justitsministeriet

politikontoret@jm.dk

 

1. april 2024

2023-03819, Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

 

Justitsministeriet har den 19. marts 2024 sendt udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v. i høring.

Udkastet til bekendtgørelse har til formål at tilvejebringe det regelmæssige grundlag for en forsøgsordning med strømpistoler.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

LFFA skal indledningsvist bemærke, at LFFA i sagens natur ikke har lægelig ekspertise, der gør det muligt at vurdere faren ved at anvende strømpistoler mod mennesker. LFFA kan således ikke vurdere, hvilke risici der måtte være i forhold til anvendelse af strømpistol mod borgere med hjerteproblemer (herunder med pacemaker) evt. kombineret med (utilsigtet) forkert anvendelse af strømpistolen.

LFFA har noteret sig, at det fremgår af bekendtgørelsens § 14, at ”efter politiet har anvendt en strømpistol mod en person, skal den pågældende straks undersøges af en læge”. Selvom obligatorisk lægeundersøgelse givet er ment som omsorg for borgeren, er det imidlertid bekymrende, at det – uanset der er tale om en forsøgsordning – altid er relevant med lægeundersøgelse.

LFFA skal derfor foreslå, at der indhentes nærmere lægelige oplysninger om konsekvenserne ved udenlandske politimyndigheders brug af strømpistoler mod mennesker forinden en forsøgsordning påbegyndes.

LFFA er opmærksom på bekendtgørelsens § 2, der er en vigtig og grundlæggende bestemmelse. § 2 er sålydende:

”Politiets magtanvendelse skal i medfør af politilovens § 16, stk. 1, være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade.

Stk. 2. Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum, jf. politilovens § 16, stk. 2.

Der vil givet være situationer, hvor politiet kan undgå at anvende skydevåben, hvis politiet i stedet har mulighed for at anvende strømpistol. Hvis valget står mellem anvendelse af strømpistol eller skydevåben, vil strømpistol være et bedre middel end skydevåben. Da betingelserne for at anvende strømpistol stort set sidestilles med anvendelse af stav, er der en risiko for en glidebane, så strømpistol mere bliver et supplement til anvendelse af stav i stedet for et alternativ til anvendelse af skydevåben. Dette bør tydeliggøres i bekendtgørelsen.

Henset til den potentielt dødelige farlighed bør muligheden for anvendelse af strømpistol begrænses til § 10, nr. 1 – 3, der er sålydende:

Politiet må kun anvende strømpistoler med henblik på

1) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person,

2) at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred,

3) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,

Strømpistol bør ikke kunne anvendes til formål nævnt i § 10 nr. 4 – 6, der er sålydende:

4) at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom,

5) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand, eller

6) at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig, og anden og mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbenbart uegnet.”

 

Med venlig hilsen

Kåre Pihlmann

Se andre høringssvar

Se alle
01.04.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anve...
Læs mere link
08.03.2024
Gennemførelse af dele af Bandepakke IV
Læs mere link
07.02.2024
Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgør...
Læs mere link
04.01.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bek...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os