Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service (Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet)

24. March 2022

Ved e-mail af 23. februar 2022 har Justitsmisteriet anmodet om Landsforeningen af Forsvarsadvokaters bemærkninger til ovennævnte udkast.

Der foreslås bl.a. at indsætte en ny bestemmelse i straffelovens § 57 a, hvorefter personer mellem 18 og 25 år, der idømmes en betinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119 (vold og trusler om vold mod offentligt ansatte mv.), § 119 a (chikane mod offentligt ansatte mv.), § 119 b (kast af genstande mod offentligt ansatte mv.), § 123 (vidnetrusler), § 134 a (deltagelse i slagsmål mv. på offentligt sted), § 244 (simpel vold), § 252, stk. 1 (konkret fareforvoldelse), § 260, stk. 1 (ulovlig tvang), § 266 (trusler), § 291 (hærværk) eller overtrædelse af lov om euforiserende stoffer for så vidt angår salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg, kan underlægges et særvilkår om økonomisk kontrol.Landsforeningen finder det meget betænkeligt at indføre en adgang til fastsættelse af økonomiske kontrolfaciliteter overfor unge der idømmes betingede sanktioner for de i den foreslåede § 57 a opregnede forseelser.

De opregnede forseelser ses (måske med § 291 og lov om euf. som begrænsede undtagelser) ingen sammenhæng at have med ansvarlig økonomisk adfærd, hvorfor der på ingen måde forekommer at være en for hverken den dømte eller omverdenen forståelig sammenhæng imellem forseelsen og sanktionen.

Betingelsen/sanktionen forekommer herved at udgøre et opdragelseselement, som sikkert i forhold til mange kan være tiltrængt, men som der hverken ses belæg for, at der skulle være særligt behov for overfor de, der måtte blive dømt for de pågældende forseelser frem for andre eller nogen konkret forståelig grund til at pålægge som konsekvens af de opregnede forseelser.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
07.02.2024
Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgør...
Læs mere link
04.01.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bek...
Læs mere link
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os