Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.)

12. March 2021

Justitsministeriet har den 12. februar 2021 anmodet om en udtalelse om udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.) med frist den 12. marts 2021.

Høringen har været drøftet i bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

LFFA bemærker indledningsvist, at hovedtemaet i lovforslaget er, at der skal en hurtigere sagsbehandling med stort fokus på tiltaltes forhold. Der er stort set intet om, hvilke ændrede eller tilføjede krav, der kunne stilles til politi og anklagemyndighed, der kunne føre til en hurtigere samlet sagsbehandling.

Ad 2.1 Tiltaltes udeblivelse – skærpet dokumentationskrav til lovligt forfald

Det foreslås at ændre retsplejelovens regler om tiltaltes udeblivelse ved lovligt forfald, så lovligt forfald fremover skal dokumenteres – og ikke blot oplyses – forud for et berammet retsmøde. Fremlægges der ikke tilstrækkelig dokumentation forud for retsmødet, eller tilsidesætter retten de fremlagte oplysninger som mangelfuld dokumentation for lovligt forfald, vil retten i visse tilfælde kunne fremme sagen i tiltaltes fravær.

Problemet er, at sygdom ofte først opstår på selve dagen (eller natten forinden), ligesom det i tilfælde af at kunne konstateres tidligere oftest ikke kan erklæres fortsat at ville være gældende på tidspunktet for retsmødet, hvorfor det af lavpraktiske grunde kan være umuligt at fremskaffe den relevante dokumentation inden retsmødets påbegyndelse. Såfremt forslaget på trods af denne problematik måtte blive vedtaget, bør det ledsages af forbedrede fyldestgørende muligheder for at komme i kontakt med en læge, der kan bistå med den fornødne dokumentation.

Ad 2.4. Forkyndelse af udeblivelsesdomme

Det foreslås således, at udeblivelsesdomme, der er afsagt uden den tiltaltes samtykke, ikke længere vil skulle forkyndes personligt for den dømte, men fremover vil kunne forkyndes på anden vis, herunder ved brug af forenklet digital forkyndelse. Det foreslås derudover, at anklagemyndigheden fremover ikke skal forkynde meddelelser om afgørelser om påtaleopgivelser og tiltalefrafald, men i stedet blot kan sendes som en meddelelse herom med Digital Post eller med anbefalet brev.

Et problem er, at mange af de personer, der udebliver og følgelig dømmes som udeblevne, ikke benytter e-boks, ofte grundet sociale forhold. Det er muligt, at de ikke er formelt fritaget herfor (da den procedure også er omstændelig), men det ændrer ikke på, at de reelt ikke formår at benytte e-boks, og derfor de facto er af skåret fra elektronisk forkyndelse.

Ad 2.6. Øget anvendelse af telekommunikation med billede mv.

Det foreslås, at retsmøder, der afholdes med henblik på at opnå rettens kendelse om foranstaltninger i henhold til retsplejelovens kapitel 6974, og hvor der ikke er beskikket en forsvarer eller en bistandsadvokat eller en advokat for den, som indgrebet vedrører, fremover så vidt muligt gennemføres ved, at anklageren deltager i retsmødet ved anvendelse af telekommunikation med billede (videoretsmøde) eller på skriftligt grundlag.

LFFA har ikke bemærkninger til dette forslag, men vil benytte anledningen til at påpege, at det bør overvejes, om der er områder, hvor forsvareren kan deltage i forberedende retsmøder online.

Ad 2.13. Nedsættelse af visse offentlige ydelser ved tiltaltes udeblivelse uden dokumenteret lovligt forfald

Med lovforslaget foreslås en række ændringer af relevante ydelseslove, der skal sikre, at tiltalte, der udebliver fra retsmøder trods lovlig indkaldelse og uden dokumenteret lovligt forfald, i en periode kan få nedsat visse offentlige ydelser.

Forslaget er en noget usædvanlig tilbagevenden til tidligere tiders tab af borgerlige rettigheder. Gennemførelse af forslaget risikerer at presse personer ud i berigelseskriminalitet, ligesom fratagelse af de pågældende ydelser kan berøre tiltaltes pårørende.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
25.11.2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af st...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os