Rørdam-udvalget: bedre eller bare billigere proces?

24. April 2023

Det er en kendt sag, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene er blevet endog meget lange. Landsforeningen af Forsvarsadvokater har derfor haft store forventninger til det såkaldte Rørdam-udvalg, der ifølge kommissoriet skal arbejde for ”forberedelse af ny flerårsaftale for domstolene, som skal identificere og kvalificere realistiske tiltag, som adresserer domstolenes udfordringer.

En central del af udvalgets forslag er, at grænsen for behandlingen af nævningesager hæves, således at kun sager, hvor anklagemyndigheden påstår fængsel i mindst 6 år, kvalificerer til nævningesagsbehandling; den nuværende grænse er 4 år.

En anden væsentlig overvejelse er, at domsmænd for fremtiden kun medvirker i sager, hvor der bliver spørgsmål om højere straf end fængsel i f.eks. 60 dage.

Med andre ord: Der overvejes en betydelig reduktion af både domsmænds og nævningers deltagelse i straffesagerne.

I udvalgets forslag anføres det, at landets 24 byretter og 2 landsretter i alt kan spare 8,3 – 15,6 mio. kr. om året ved at begrænse antallet af nævningesager, og begrænsningen af domsmænd kan medføre en besparelse på 6,7 – 16,5 mio. kr. Det er imidlertid ikke angivet i hvilket omfang, dette vil frigive tid til behandlingen af andre sager.

Der er flere tungtvejende grunde til at fastholde anvendelsen af domsmænd og nævninge i straffesagerne: For det første er formålet altid at komme frem til det rigtige resultat, og resultatet bliver bedre, når flere deltager i afgørelserne. For det andet sikrer domsmænd og nævninges medvirken borgernes tillid til domstolene, da borgerne på den måde får mulighed for både indsigt og aktiv deltagelse i domstolenes arbejde. Hvis domsmænds og nævningers deltagelse reduceres, vil det afspejle sig i kvaliteten af domstolenes afgørelser og man kan frygte, at den ellers tårnhøje tillid til domstolene forringes. I den forbindelse er det i øvrigt værd at bemærke, at det ikke har betydning for varigheden af en straffesag, om domsmænd medvirker eller ej; sagsbehandlingstiden bliver således hverken kortere eller længere.

Det er derfor bekymrende, hvis det ellers lovende udvalgsarbejde reelt handler om, hvordan der i fremtiden kan spares penge, snarere end hvad der kan vindes i kvalitet.

Landsforeningens holdning er, at den væsentligste del af løsningen på de lange sagsbehandlingstider må være, at domstolene tilføres betydeligt flere ressourcer. Danmark er det land i EU, der bortset fra Cypern bruger færrest penge (0,17 % af BNP), og det er alt for lidt. I stedet for at vurdere, hvordan endnu flere sager kan presses gennem det nuværende system, bør en del af svaret være at finde pengene til ansættelse af væsentligt flere dommere og mere administrativt personale.

Uagtet at første punkt i kommissoriet er ”En mere fleksibel og smidig straffeproces”, er Landsforeningen på intet tidspunkt blevet inddraget i arbejdet, heller ikke efter at Landsforeningen kontaktede Rørdam-udvalget. Det er vi uforstående overfor, idet vi repræsenterer stort set samtlige forsvarsadvokater i Danmark, og dermed har flere konkrete forslag til, hvordan man opnår formålet med at forbedre straffeprocessen, som vi meget gerne ville dele, men det har der ikke været ønske om.

Nyheder

Se alle
Studieturen til Jordan i maj 2025 aflyses
På grund af situationen i Mellemøsten har LFFA's bestyrelse besluttet at aflyse studieturen til Jord...
Læs mere link
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Der er for øjeblikket 4 medlemmer på venteliste til turen.
Læs mere link
Live-blogging fra retsmøder kan skade processen
Det fremgår af Retsplejelovens § 182, at vidner i retten afhøres hver for sig og ikke forinden må hø...
Læs mere link
Rørdam-udvalget: bedre eller bare billigere proces?
Det er en kendt sag, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene er blevet endog meget lange. Landsfore...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os