GDPR

Til alle medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater kan oplyses følgende om foreningens behandling af oplysningerne om medlemmerne:

Kontaktoplysninger

Landsforeningen af Forsvarsadvokater

c/o advokat Peter Trudsø
Farvergade 27 D, 1. sal
1463 København K

Cvr.nr. 62164417

Telefon: +45 28 13 64 95
Mail: pt@strafferetsadvokaten.dk

Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Vi behandler oplysninger om dig med henblik at opfylde aftalen med dig om dit medlemskab af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, som de er indsamlet til, giver vi dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Vi behandler kun de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet.

Videregivelse
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men ved særlige behov kan der ske videregivelse til følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, andre advokater, pressen, translatører, banker og rejseselskaber.

Herudover videregiver vi dine kontaktoplysninger til revisionshuset Tal & Tanker i Silkeborg, da vi anvender Tal & Tanker til at varetage vores data i forbindelse af med opkrævning af kontingent og kurser.

Slettepolitik
Vi sletter dine oplysningerne, hvis du melder dig ud, eller du ekskluderes af foreningen.

Det er en forudsætning for dit medlemskab, at vi må behandle oplysninger om dit navn, firmanavn, kontoradresse, mail samt telefonnummer. Beder du os om at slette de oplysninger, kan du ikke være medlem af foreningen.

I forbindelse med indmeldelse i Landsforeningen af Forsvarsadvokater skal advokater, der ikke er beneficerede, fremvise straffeattest og oplyse om eventuelle advokatnævnskendelser. Disse oplysninger gennemgås af foreningens sekretær, advokat Peter Trudsø, der – medmindre særlige forhold gør sig gældende – straks efter modtagelsen, sletter disse oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysnin-ger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysnin- gerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsfø- ring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine person- oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse per- sonoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger
på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Afslutningsvist bemærkes det, at foreningens sekretær i forbindelse med udarbejdelse af nyhedsbreve til foreningsmedlemmer af og til kan komme i besiddelse af afgørelser, der ikke er fuldt anonymiserede. Uanset om afgørelserne bringes i nyhedsbreve eller ej, slettes de ikke anonymiserede afgørelser hurtigst muligt og bliver derfor ikke lagret hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Nyheder

Se alle
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Så er der åbnet for tilmelding til studierejsen til Færøerne. Alle medlemmer har 22.9.23 modtaget en...
Læs mere link
Live-blogging fra retsmøder kan skade processen
Det fremgår af Retsplejelovens § 182, at vidner i retten afhøres hver for sig og ikke forinden må hø...
Læs mere link
Rørdam-udvalget: bedre eller bare billigere proces?
Det er en kendt sag, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene er blevet endog meget lange. Landsfore...
Læs mere link
Forsvarsadvokaterne: Tiden er løbet fra reglerne om nav...
Forløbet i en meget omtalt straffesag fra Sydsjælland har vist, at tiden er løbet fra reglerne om na...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os