2020-0090-2378, Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

24. November 2020

Justitsministeriet har den 18. november 2020 sendte ovennævnte i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Justitsministeriet bemærker i fremsendelsesbrevet, at lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 25. november 2020. Justitsministeriet henviser til, at det skyldes, at det fremgår af § 4, stk. 3, i lov nr. 349 af 2. april 2020 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19), at justitsministeren senest den 30. november 2020 skal fremsætte forslag om revision af de ved loven affattede bestemmelser. Modtagne høringssvar og kommenteret høringssvar vil dog hurtigst muligt blive eftersendt til Folketinget. Justitsministeriet anmoder om at modtage udtalelsen senest den 2. december 2020.

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

LFFA bemærker indledningsvist, at fristen for indsendelse af høringssvar er for kort. Normalt anses en frist på 4 uger som en passende høringsfrist jf. justitsministeriets vejledning om lovkvalitet pkt. 6.1.2.

I høringen anføres på side 10, øverste afsnit, at der er indhentet udtalelser fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet om den praktiske anvendelse af bestemmelserne. Disse udtalelser burde have været fremlagt (i anonymiseret form) for høringsparterne.

Ved en søgning i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret ses kun én trykt afgørelse om straffelovens § 81 d. I den pågældende dom (U2020.4286Ø), der vedhæftes, nåede landsretten (modsat byretten) frem til, at straffelovens § 81 d, stk. 1, ikke skulle finde anvendelse i en situation, hvor en butikstyv forsøgte at bringe stjålne varer i sikkerhed jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, i hvilken forbindelse han spyttede og udtalte ”jeg har corona”. Justitsministeriet forholder sig i høringen ikke til det forhold, at straffelovens § 81 d, stk. 1, er en bestemmelse, hvis anvendelsesområde er ganske uklart.

Af Dommerforeningens høringssvar til hastelov om coronasmitte indsendt 28. marts 2020 fremgår:

”Som ligeledes anført i brevene er der ikke tvivl om, at domstolene inden for den nuværende lovgivning kunne have tillagt kriminalitet af denne karakter endog særdeles skærpende omstændigheder og i de enkelte tilfælde ville kunne dømme betydeligt hårdere end anført i de talrige eksempler, der er anført i lovforslaget. Det er imidlertid et politisk valg, at man ikke vil afvente og se, om domstolene i praksis lever op til de politiske forventninger, men i stedet vælger at lovgive.

Lovforslaget er efter Dommerforeningens opfattelse udtryk for en uhensigtsmæssig form for strafferetlig detailregulering, som i praksis risikerer at give anledning til besværlige fortolkningsproblemer. Domstolene skal jo bl.a. sikre, at der er et rimeligt forhold mellem straffene i forskellige slags sager, og det lettes ikke af, at Folketinget går i enkeltheder ved at diktere straffen i udvalgte tilfælde.”

(http://www.dommerforeningen.dk/dommerforeningen/hoeringssvar/2020/dommerforeningens-bemaerkninger-til-hastelov-om-corona-smitte/)

LFFA kan tilslutte sig disse tidligere fra Dommerforeningen udtrykte betænkeligheder.

LFFA finder det så meget desto mere betænkeligt at forlænge bestemmelsen og foreslår, at straffelovens § 81 d ophæves straks.

 

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
25.11.2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af st...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os