2020-023-0028, Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer og lov om hittegods (Gennemførelse af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2024)

24. November 2020

Justitsministeriet har den 12. november 2020 sendte ovennævnte i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) med frist til besvarelse 25.11.20.

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

LFFA bemærker indledningsvist, at fristen for høringssvar kun er to uger og ikke 4 uger, som anses for en passende høringsfrist jf. justitsministeriets vejledning om lovkvalitet pkt. 6.1.2.

Høringen bærer overskriften ”Gennemførelse af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2024.

Lovforslaget indeholder bl.a. et forslag om at forenkle politiets adgang til at indhente oplysninger, som finansielle virksomheder mv. er i besiddelse af. Det anføres, at der navnlig i sager vedrørende efterforskning af økonomisk kriminalitet ofte skal indhentes et stort antal retskendelser med henblik på at få udleveret materiale hos bl.a. banker og andre finansielle virksomheder, hvilket forsinker efterforskningen og lægger beslag på ressourcer hos politiet, anklagemyndigheden og domstolene. Det foreslås derfor, at politiet fremover skal kunne træffe afgørelse om edition af oplysninger fra banker og andre finansielle virksomheder uden indhentelse af retskendelse.

LFFA finder forslaget meget betænkeligt og udtryk for en glidebane, idet ressourcemæssige betragtninger altid vil tale imod, at domstolene skal involveres i politiets efterforskning.

Det bemærkes, at materiale hos banker og andre finansielle virksomheder ikke er materiale, der kan gå tabt, mens en retskendelse afventes.

En ordning uden indhentelse af retskendelse bør i givet fald kombineres med en pligt til, at politiet i videst muligt omfang skal spørge mistænkte om denne frivilligt vil medvirke til, at banker og andre finansielle virksomheder udleverer oplysningerne.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
25.11.2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af st...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os