Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetsmisbrug)

25. November 2021

Justitsministeriet har ved brev af 27. oktober 2021 bedt om blandt andet Landsforeningen af Forsvarsadvokaters (LFFA) eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetsmisbrug).

Lovforslaget har været drøftet i LFFA’s bestyrelse, som anerkender, at der kan være behov for kriminalisering af visse former for identitetsmisbrug.

Herunder tiltræder LFFA, at ordningen er undergivet betinget offentlig påtale.

LFFA finder overordnet, at der er tale om et efter lovteksten meget bredt muligt anvendelsesområde for den foreslåede ordning. LFFA’s bestyrelse finder herved lovteksten meget bredt formuleret og finder, at der derved risikeres at kriminalisere en adfærd, der ikke i alle tilfælde er tilsigtet kriminaliseret.

Den foreslåede ordning i § 264 e, 1. pkt.:

LFFA finder, at formuleringen af den foreslåede § 264 e er meget bred. Undtagelser er ikke nærmere formuleret i lovteksten, men derimod til dels i bemærkningerne. LFFA finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt med en strafbestemmelse indeholdende en ordlyd, der kriminaliserer en række forhold, som ikke tilsigtes kriminaliseret, og hvor den ønskede ”afkriminalisering” heraf synes at afhænge af om adfærd falder indenfor den eksemplificering, som er fremhævet i forarbejderne.

Det fremgår således af bemærkningerne side 20, 3. afsnit:

”Det drejer sig f.eks. efter omstændighederne om tilfælde, hvor der gøres brug af oplysningerne i rent private sammenhænge i forbindelse med parodier og satire eller i anden kulturel eller kunstnerisk sammenhæng. Det forudsættes i den forbindelse, at der er en videre adgang til at gøre brug af kendte personers billeder mv. i parodier, kunstinstallationer mv.”

LFFA forstår herved lovforslagets bemærkninger således, at undtagelserne skal gælde ud fra et bagvedliggende princip, der minder om princippet om materiel atypicitet.

LFFA finder det problematisk, at disse undtagelser, der kan have et ganske stort og noget uklart anvendelsesområde, der ikke fremgår direkte af lovteksten. Bestemmelsen synes herved at kunne give anledning til en række fortolkningsproblemer, i forbindelse med spørgsmål om tiltalerejsning og ved domstolsbehandlingen, i forhold til hvornår et forhold er undtaget, selvom det falder indenfor den direkte ordlyd.

Der henvises her desuden til, at bemærkningerne ikke generelt undtager satire, parodier mv., men alene anfører, at sådant efter omstændighederne, kan falde udenfor.

Den foreslåede ordning i § 264 e, 2. pkt.:

Som ved 1. pkt. vil den foreslåede ordning i 2. pkt. kriminalisere en lang række satirefilm, parodier mv.

Der henvises til lovforslaget side 21, 2. afsnit hvoraf fremgår:

”Den foreslåede bestemmelse vil således efter omstændighederne kunne omfatte tilfælde, hvor der gøres brug af såkaldte deepfakes, dvs. manipulation af lyd og video ved hjælp af kunstig intelligens, så en person figurerer i videoer mv., hvor vedkommende gør eller siger noget, som vedkommende ikke har gjort eller sagt i virkeligheden………….. Det kan desuden f.eks. være tilfælde, hvor forurettedes ansigt er klippet ind i en video med lyd, hvor det fremstår, som om forurettede siger noget, som vedkommende ikke har sagt.”

LFFA finder også her, at undtagelser omkring kunst, parodier, satire mv. bør fremgå direkte af lovteksten – og at lovteksten i øvrigt er for bredt formuleret.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os