Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og udlændingeloven (afsoningsvilkår for udvisningsdømte kriminelle)

29. March 2021

Justitsministeriet har den 1. marts 2021 sendt ovennævnte forslag i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

I høringens side 6-7 anføres:

”Det er hensigten med lovforslaget, at udvisningsdømte ved indsættelsen til afsoning i et dansk fængsel fremover præsenteres for to forskellige scenarier i forhold til vilkår for afsoning mv. Der lægges med forslaget op til, at udvisningsdømte, der giver samtykke til overførsel til afsoning i hjemlandet, vil kunne opnå fordele, mens udvisningsdømte, der ikke vil samtykke, vil opleve forringede afsoningsvilkår i forhold til i dag.

Tiltagene skal ikke indføres i forhold til alle udvisningsdømte, men skal målrettes mod de udvisningsdømte, der er statsborgere i et land, hvor der er etableret en aftale om overførsel af domfældte fra Danmark, og hvor betingelserne for at kunne overføre den pågældende er opfyldt. Tiltagene vil således f.eks. ikke finde anvendelse på de udvisningsdømte, hvor det ikke tidsmæssigt er muligt at gennemføre en overførsel, eller hvor overførsel til hjemlandet vurderes at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Med lovforslaget tilvejebringes endvidere tydelig hjemmel til placeringen af udvisningsdømte i lukkede fængsler, herunder i udvisningsfængsel eller udvisningsafdeling. Disse ændringer har betydning for alle udvisningsdømte uanset muligheden for overførsel til afsoning i hjemlandet.”

LFFA skal hertil bemærke, at det ikke er alle, der giver samtykke til overførsel til afsoning i hjemlandet, som rent faktisk kan overføres. De, som giver samtykke, bør derfor ikke rammes af stramninger, hvis forhold forhindrer overførsel til afsoning i hjemlandet. Det forekommer tilsvarende usikkert hvorledes, på hvilket grundlag og hvornår man sikrer hhv. bedømmer, hvorvidt det er tidsmæssigt muligt at gennemføre en overførsel, eller hvorvidt overførsel til hjemlandet vurderes at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Da der er betydelige kapacitetsproblemer i kriminalforsorgens institutioner forekommer det ikke rimeligt, at også udvisningsdømte, der ikke vil kunne udsendes på grund af forholdene i hjemlandet, altid skal placeres i lukkede fængsler, herunder i udvisningsfængsel eller udvisningsafdeling.

Forslaget må i øvrigt forventes at øge presset på kapaciteten i kriminalforsorgens institutioner, idet mange udvisningsdømte i praksis vil ende med at opholde sig længere tid i de danske fængsler. Forslaget må derfor antages at få en afledt virkning, der påvirker afsonere, der ikke er dømt til udvisning.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os